ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden – IM Interieurs
Kantoorhoudende Borne: Aalscheer 6, 7623 ND BORNE
Artikel 1 – algemene bepalingen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en opdrachtbevestigingen die gesloten worden met IM Interieurs.
1.2 Algemene of specifieke voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing.
1.3 Afwijkingen op deze voorwaarden gelden enkel als IM Interieurs deze nadrukkelijk en schriftelijk overeenkomt met opdrachtgever.
1.4 IM Interieurs behoudt het recht voor om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Artikel 2 – offertes en tot stand komen overeenkomst
2.1 De door IM Interieurs opgemaakte offertes zijn geheel vrijblijvend van aard. De offertes kunnen worden herroepen tot het moment van instemming door opdrachtgever.
2.2 Tussen IM Interieurs en opdrachtgever komt een overeenkomst tot stand nadat IM Interieurs de opdracht schriftelijk heeft bevestigd, dan wel nadat IM Interieurs feitelijk uitvoering heeft gegeven aan een opdracht.
2.3 Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW aanvaard.

Artikel 3 – uitvoering van de opdracht
3.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, behoudt IM Interieurs zich het recht voor om bepaalde werkzaamheden uit te laten voeren door derden.
3.2 De opdrachtgever onthoudt zich van het geven van opdrachten, orders of aanwijzingen met betrekking tot het project aan derden, tenzij IM Interieurs hier toestemming voor heeft gegeven.
3.3 Het advies, naslagwerk, foto’s, ontwerp en/ of verslag ontvangt opdrachtgever op de door IM Interieurs aangegeven tijd.

Artikel 4 – prijzen opdracht en betaling
4.1 IM Interieurs werkt op basis van uurtarief of op projectbasis voor opdrachtgever. De afgesproken optie wordt door IM Interieurs in de opdrachtbevestiging aan opdrachtgever bevestigd.
IM Interieurs Aalscheer 6, 7623 ND BORNE T: +31 (0)6 28 70 70 57 E: inge@iminterieurs.nl W: www.iminterieurs.nl Banknummer NL 48RABO 0168.4057.41 KvK nummer 54068258 BTW nummer NL 1488.39.125.B01.
4.2 Werkzaamheden op projectbasis zijn voor de duur en het project die aangegeven staat. Indien meer tijd of materiaal nodig is, zal hier een meerprijs op basis van uren en materiaal worden berekend. Een en ander gebeurt op basis van voor- en nacalculatie.
4.3 “Duur” als bedoeld in artikel 4.2 staat voor de tijd van het inventarisatiegesprek, de uitwerking van de opdracht en eventueel nog een (telefonisch) afrondingsgesprek.
4.5 Binnen twee weken na afronding van de opdracht dan wel na het versturen van het eindadvies, naslagwerk, verslag en/of ontwerp, zal IM Interieurs de (eind)factuur versturen. Dit zal geschieden ongeacht of het eventuele afrondingsgesprek al heeft plaatsgevonden.
4.6 De factuur dient te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.7 Opdrachtgever komt geen recht op verrekening of opschorting toe.
4.8 Na de vervaldatum van de factuur is opdrachtgever de wettelijke handelsrente (bij niet consumenten) dan wel de wettelijke rente (bij consumenten) verschuldigd. Ook zijn in dat geval incassokosten conform de BIK staffel verschuldigd.

Artikel 5 – aansprakelijkheid
5.1 IM Interieurs is niet aansprakelijk voor schade, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van IM Interieurs. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de keuze en toepassing van het advies, de materialen en de producten die IM Interieurs heeft geadviseerd.
5.2 IM Interieurs is niet aansprakelijk voor bouwkundige maatvoeringen. Aan de maatvoering van de 2D en/of 3D ontwerpen van IM Interieurs kunnen geen rechten worden ontleend. Aanschaffingen op basis van de interieurontwerpen c.q. -adviezen zijn ten alle tijden de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever zelf. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de keuze en toepassing van het advies, de materialen en de producten die IM Interieurs heeft geadviseerd.
5.3 De aansprakelijkheid van IM Interieurs is in alle gevallen beperkt tot maximaal de hoogte van de opdrachtwaarde en dan enkel betreffende vergoeding van de directe schade. Indirecte schade wordt niet vergoed. Onder indirecte schade wordt verstaan: gederfde winst, reputatieschade en stagnatieschade.
5.4 Worden derden ingeschakeld voor werkzaamheden in verband met de opdracht, dan is IM Interieurs voor het handelen van deze derden niet aansprakelijk. Opdrachtgever dient in dergelijke gevallen de schadeveroorzakende derde zelf aan te spreken.

Artikel 6 – klachten
Opdrachtgever dient klachten die direct betrekking hebben op de werkzaamheden van IM Interieurs zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 5 dagen na ontdekking ervan dan wel 5 dagen nadat opdrachtgever deze redelijkerwijze had kunnen ontdekken schriftelijk of elektronisch te melden aan IM Interieurs. Dit geldt ook voor klachten ten aanzien van de factuur en dan met een termijn van 14 dagen. Indien niet tijdig geklaagd wordt, vervallen de bij het klachtrecht behorende rechten van opdrachtgever. Ter zake klachten op de factuur geldt, dan te late klachten over de factuur niet in behandeling worden genomen. De factuur wordt in die gevallen geacht juist te zijn.
Artikel 7 – tussentijdse beëindiging opdracht
7.1 Indien opdrachtgever de opdracht tussentijds beëindigd zonder dat IM Interieurs toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de opdracht, dan is IM Interieurs bij werkzaamheden op projectbasis gerechtigd de opdrachtprijs bij in rekening te brengen, respectievelijk bij werkzaamheden op uurtarief minstens een half uur in rekening te brengen.
7.2 Artikel 8.1 geldt ook in gevallen van tussentijdse beëindiging van de opdrachtgever wegens verwijtbaar handelen van de opdrachtgever.
7.3 IM Interieurs is gerechtigd de opdracht met directe ingang tussentijds te beëindigen indien opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen voldoet, dan wel als er sprake is van een faillissementssituatie aan de zijde van opdrachtgever (surseance van betaling en WSNP hieronder begrepen.
7.4 Een eventuele beëindiging dient te geschieden per aangetekende brief met vermelding van de opzeggingsreden(en).

Artikel 8 – eigendom- en auteursrechten
8.1 Originele versies van tekeningen, schetsen, plattegronden, moodboards, ontwerpen, 3D visualisaties, geschreven adviesplannen die IM Interieurs bij de werkzaamheden aan de opdracht heeft vervaardigd, blijven het eigendom van IM Interieurs. Hierbij heeft IM Interieurs het alleenrecht van een naar haar ontwerp gerealiseerde opdracht foto’s te maken en deze te verveelvoudigen.
8.2 Opdrachtgever is niet bevoegd zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van IM Interieurs de uitvoering van een (deel van een) de ontwerp(en) van IM Interieurs te (doen) kopiëren.
8.3 IM Interieurs is gerechtigd het advies, naslagwerk, foto’s, ontwerp en/ of verslag van de opdracht te gebruiken voor haar portfolio, website, social media, reclame-uitingen en acquisitie. Bij het aangaan van de opdracht stemt opdrachtgever hiermee nadrukkelijk in.

Artikel 9 – geschillen
9.1 Op deze algemene voorwaarden en op alle offertes en overeenkomsten gesloten door IM Interieurs, is Nederlands recht van toepassing.
9.2 Bij geschillen vanaf € 25.000,00 is de rechter van de rechtbank Overijssel, locatie Almelo, bevoegd kennis te nemen van het geschil.

Contact

Neem contact op voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Naam
Email
Bericht

Verstuurd! Bericht verstuurd.
Fout! Heb je alles ingevuld?
T: 06-28707057
E: inge@iminterieurs.nl

Aalscheer 6
7623 ND BORNE

KvK nummer 54068258
BTW nummer NL 1488.39.125.B01
Algemene voorwaarden
© Copyright 2018 IM Interieurs